Llei 14/2006 de reproducció humana assistida a Espanya

Per (ginecòleg), (ginecòleg) i (embriòloga).
Última Actualització: 13/02/2019

En matèria de reproducció assistida, la ciència es troba en constant evolució i fins i tot avança més ràpida que les lleis que regulen els seus descobriments. Per tant, és molt important que les lleis s'adaptin als possibles tractaments de fertilitat, perquè totes les persones puguin fer ús de les tècniques de manera legal.

En aquest àmbit, Espanya posseeix una llei molt permissiva on es contemplen tots els possibles casos i que regula l'actuació dels professionals: la Llei 14/2006 sobre Tècniques de Reproducció Humana Assistida.

Gràcies a aquest marc legal, Espanya s'ha beneficiat de tots els avanços en medicina reproductiva i, per això, les clíniques espanyoles són de les millor valorades en el món per a rebre un tractament.

A continuació tens un índex amb els 10 punts que tractarem en aquest article.

La Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida

La Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida (CNRHA) és un òrgan col·legiat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Té caràcter permanent i consultiu, i la seva funció principal és la d'assessorar sobre la utilització de tècniques de reproducció humana assistida.

Existeixen casos on és necessari l'informe de la CNRHA, com per exemple:

  • Autoritzar una tècnica experimental.
  • Autoritzar casos de diagnòstic genètic preimplantacional (DGP) i examen d'antígens de histocompatibilitat (HLA) no prevists en la Llei.
  • Autoritzar projectes de recerca.
  • Determinar la compensació econòmica dels donants.

La CNRHA també s'encarrega de contribuir a l'actualització i difusió dels coneixements científics i tècnics en reproducció assistida, així com de l'elaboració de criteris funcionals i estructurals dels centres on aquestes es realitzen.

Legislació de reproducció assistida a Espanya

Com hem dit, la Llei 14/2006 és una de les més completes i permissives. Està molt ben redactada, de manera que no dóna lloc a buits legals ni confusions a l'hora d'aplicar un procediment.

En general, la llei estableix que solament s'aplicaran tècniques de reproducció assistida quan existeixin possibilitats d'èxit i quan aquestes no suposin un risc greu per a la salut de la pacient i de la seva descendència. També és necessari que la dona accepti de manera lliure i conscient la seva aplicació, a través de la signatura d'un consentiment informat signat prèviament.

A continuació, es comenten algunes de les premisses més importants que recull la Llei 14/2006:

Usuaris de les tècniques

L'article 6 estableix el següent:

Tota dona major de 18 anys i amb plena capacitat d'obrar podrà ser receptora o usuària de les tècniques, sempre que hagi prestat el seu consentiment escrit a la seva utilització de manera lliure, conscient i expressa.

Si la dona estigués casada, també és necessari el consentiment escrit del seu marit.

A més, s'especifica que la dona pot ser receptora de les tècniques amb independència del seu estat civil i orientació sexual.

Aquesta llei no especifica una edat límit per a dur a terme un tractament de fertilitat. No obstant això, els centres especialitzats han arribat a l'acord d'establir els 50 anys com a edat màxima per a rebre un tractament i poder aconseguir un embaràs.

https://youtu.be/sWL4jJvK8fg

Tècniques autoritzades

En l'Annex de la Llei es recullen les tècniques de reproducció assistida que s'accepten. Són les següents:

L'aplicació de qualsevol altra tècnica requerirà l'autorització de l'autoritat sanitària corresponent, previ informe favorable de la CNRHA.

En el cas de la FIV, a més, solament s'autoritza la transferència d'un màxim de 3 embrions per cicle. Això és degut als riscos que comporta un embaràs múltiple per a la pròpia dona i els seus futurs fills.

La reproducció assistida, com qualsevol tractament mèdic, requereix que confiïs en la professionalitat dels metges i la clínica que triïs, ja que, evidentment, no tots són iguals.

Aquesta "eina" t'enviarà un informe totalment personalitzat, amb la informació detallada del tractament que necessites, les clíniques de la teva zona que compleixen els nostres criteris de qualitat i els seus pressupostos. A més, inclou consells que et seran de gran utilitat a l'hora de fer les primeres visites a les clíniques.

Suspensió del tractament

En l'article 3 s'especifica el següent:

La dona receptora d'aquestes tècniques podrà demanar que se suspengui la seva aplicació en qualsevol moment de la seva realització anterior a la transferència embrionària, i aquesta petició haurà d'atendre's.

En aquest cas, els embrions creats poden conservar-se per a una transferència futura mitjançant la vitrificació, ser donats a una altra parella que requereixi l'adopció d'embrions o destinar-se per a finalitats de recerca, sempre amb previ consentiment informat de la pacient.

Perquè un embrió pugui utilitzar-se en la recerca, no han d'haver passat més de 14 dies des de la seva fecundació.

Legislació sobre el DGP a Espanya

El diagnòstic genètic preimplantacional o DGP està autoritzat a Espanya per a seleccionar els embrions amb finalitats terapèutiques. Amb aquest objectiu s'estableixen dos supòsits:

  • La detecció de malalties hereditàries greus, d'aparició precoç i no susceptibles de tractament curatiu posnatal conformement als coneixements científics actuals.
  • La detecció d'altres alteracions que puguin comprometre la viabilitat de l'embrió i, per tant, resultar en fallades d'implantació.

L'aplicació del DGP en aquests casos haurà de comunicar-se a l'autoritat sanitària corresponent, que informarà d'ella a la CNRHA.

La selecció del sexe de l'embrió per DGP per a l'equilibri familiar no està permesa a Espanya.

En cas d'existir qualsevol altra finalitat per al DGP, o quan es pretengui practicar en combinació amb la determinació del HLA amb finalitats terapèutiques per a tercers (DGP-HLA), es requerirà l'autorització expressa, cas a cas, de l'autoritat sanitària corresponent, previ informe favorable de la CNRHA.

El DGP-HLA és una eina útil per a seleccionar un embrió lliure de malaltia i que, a més, sigui compatible amb el HLA d'un fill previ malalt, amb la finalitat que el futur fill pugui curar al seu germà amb un trasplantament.

Això és el que vulgarment es coneix com a bebè medicament o germà salvador, la qual cosa sempre ha generat una gran polèmica des del punt de vista ètic i moral.

Aspectes legals sobre les donacions

La llei espanyola de reproducció assistida estableix que tant la donació de semen i òvuls com la donació d'embrions són pràctiques legals regulades mitjançant un contracte gratuït, formal i confidencial realitzat entre el/la donant i el centre autoritzat de reproducció assistida.

Requisits dels donants

Els homes i dones que vulguin convertir-se en donants de gàmetes, hauran de complir les condicions legals que es comenten a continuació:

  • Tenir més de 18 anys.
  • Gaudir d'un bon estat de salut psicofísica i plena capacitat d'obrar.
  • No patir malalties genètiques, hereditàries o infeccioses transmissibles a la descendència.
  • Estar d'acord amb l'anonimat i l'altruisme de la donació i constar així en el consentiment informat.

Encara que l'edat màxima per a ser donants no queda recollida en la llei, la majoria de clíniques tenen acordada una edat límit de 35 anys en el cas de les dones i de 40-50 anys en el cas dels homes.

Segons la Llei 14/2006, el nombre màxim autoritzat de fills nascuts a Espanya generats amb gàmetes d'un mateix donant no pot ser superior a 6.

Compensació econòmica als donants

La donació de gàmetes a Espanya és altruista. Això vol dir que els donants no reben una remuneració per donar el seu semen o òvuls, sinó una compensació econòmica per les molèsties físiques ocasionades i les despeses de desplaçament i laborals.

La CNRHA indica que aquesta compensació econòmica ha de ser entre 800-1.000€ en el cas de les donants d'òvuls i de 30-50€ per cada mostra de semen dels donants masculins.

Premoriència del marit

Segons la llei, no és possible determinar legalment la filiació d'un fill nascut per reproducció assistida al marit si el semen d'aquest no es trobava en l'úter de la dona en el moment de la seva mort.

No obstant això, la Llei 14/2006 estableix que el semen es podrà utilitzar per a inseminar a la dona en els 12 mesos posteriors a la seva defunció, sempre que l'home prestés el seu consentiment amb anterioritat a través d'un document específic, en escriptura pública, en testament o en un document d'instruccions prèvies.

Així mateix, l'home no unit per vincle matrimonial té aquest mateix dret.

Què diu la llei sobre la gestació subrogada?

Avui dia, el nombre de persones que necessiten recórrer a la gestació per substitució per a tenir fills va en augment. Aquestes parelles es veuen obligades a viatjar a l'estranger per a complir el seu somni, perquè a Espanya està pràctica no és legal.

En l'article 10 de la Llei 14/2006 s'estableix el següent:

Serà nul de ple dret el contracte pel qual es convingui la gestació, amb o sense preu, a càrrec d'una dona que renuncia a la filiació materna a favor del contractant o d'un tercer.

A més, a Espanya la filiació dels fills queda determinada pel part, sent la mare aquella que ha donat a llum al bebè.

Entrevista al Dr. Víctor Villalobos

En el següent vídeo, el Dr. Víctor Villalobos fa referència a les condicions legals exigides per a poder recórrer a la reproducció assistida, així com altres peculiaritats determinades en la llei 14/2006.

Preguntes dels usuaris

És possible la revocació d'un contracte de donació de gàmetes?

Per Zaira Salvador Navarro (embriòloga).

Un donant pot exigir els gàmetes que ha donat per al seu ús personal sempre que estiguin disponibles en el moment de la revocació. En aquest cas, el donant està obligat a retornar totes les despeses originades en el centre.

Un fill nascut per donació de semen o d'òvuls té dret a saber qui és el seu pare/mare biològic/a?

Per Zaira Salvador Navarro (embriòloga).

Sí, és possible que els fills nascuts per un tractament amb donació o els seus representants legals obtinguin informació general sobre el donant. No obstant això, solament poden saber la seva identitat en cas d'existir perill per a la vida o la salut del fill o quan escaigui conformement a les lleis processals penals.

Pot una clínica negar-se a utilitzar el semen del meu marit mort per a un tractament de fertilitat?

Per Zaira Salvador Navarro (embriòloga).

Encara que sigui legal fer un tractament post mortem amb el semen del marit si es té un consentiment signat, el metge té el dret de l'objecció de consciència i, per tant, pot decidir no dur a terme aquesta tècnica. No obstant això, no pot negar-se a facilitar el semen crioconservat a una altra clínica que sí que volgués fer el tractament, sempre complint els requisits legals.

Lectura recomanada

A causa dels aspectes legals establerts al nostre país, són moltes les parelles que es veuen obligades a viatjar a altres destinacions on la llei sí que contempla altres tècniques reproductives. En el següent post pots esbrinar en què consisteix el turisme reproductiu i els països més visitats per a això: Turisme reproductiu per a aconseguir l'embaràs.

A Espanya és possible realitzar-se tractaments de fertilitat en qualsevol clínica de reproducció assistida o hospitals que tinguin aquesta unitat. A continuació, pots llegir en què consisteixen les tècniques principals d'aquests tractaments: Les tècniques de reproducció assistida.

Hem parlat del DGP com a tècnica per a tenir un fill lliure de malalties hereditàries o alteracions genètiques. Si vols saber més sobre això, pots continuar llegint en el següent enllaç: Què és el diagnòstic genètic preimplantacional?

Fem un gran esforç per oferir-te informació de màxima qualitat.

🙏 Si us plau, comparteix aquest article si t'ha agradat. 💜💜 Ens ajudes a seguir!

Bibliografia

Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR) y Sociedad Española de Fertilidad (SEF). Recomendaciones para la aplicación del RD 1301/2006. Publicado en diciembre de 2012.

Ballesteros A, Castilla JA, Nadal J, Ruiz, M. Manifiesto de la SEF sobre la donación de gametos en España. Publicado a través de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF).

Berrocal Lanzarot, A. I. (2007). Análisis de la nueva Ley 14/2006, de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida. Una primera aproximación a su contenido. Revista de la Escuela de Medicina Legal de la U.C.M.

Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA) (2015). Requisitos documentales para las solicitudes de informe de la CNRHA. En: Documentos de la Comisión. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España.

Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA) (2015). Aspectos legales y éticos de la donación. En: Registro Nacional de Donantes de Gametos y Preembriones. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Título XXII. Delitos contra relaciones familiares. Capítulo II. De la suposición de parto y de la alteración de la paternidad, estado o condición del menor. Artículo 221. Publicado en BOE núm. 281 de 24 de noviembre de 1995.

Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. Jefatura del Estado «BOE» núm. 126, de 27 de mayo de 2006 Referencia: BOE-A-2006-9292.

Conde Martín, LJ (2017). Gestación por sustitución, visión del panorama actual. The European Law Students' Association. ELSA Spain Law Review. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Rey del Castillo, J (2008). La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Algunas explicaciones necesarias para quien tiene que relacionarse con ella. En: Revista de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR).

Preguntes dels usuaris: 'És possible la revocació d'un contracte de donació de gàmetes?', 'Un fill nascut per donació de semen o d'òvuls té dret a saber qui és el seu pare/mare biològic/a?' i 'Pot una clínica negar-se a utilitzar el semen del meu marit mort per a un tractament de fertilitat?'.

Veure més

Autors i col·laboradors

Dr. Javier Díaz García-Donato
Dr. Javier Díaz García-Donato
Ginecòleg
Llicenciat en Medicina per la Universitat de València i Grau de Doctor per la Universitat Estatal de Milà (Itàlia) i la Facultat de Medicina de València. Director i fundador de la Unitat de Reproducció Assistida de l'Hospital Quirónsalud de València des de l'any 2000. Metge adjunt del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital General Universitari de València des de 1999. Més sobre Dr. Javier Díaz García-Donato
Número de col·legiat: 464611654
Dr. Víctor Villalobos Paz
Dr. Víctor Villalobos Paz
Ginecòleg
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Zulia a Veneçuela, amb especialitat en Ginecologia i Obstetrícia. Màster en Reproducció Humana en l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat Rei Juan Carles I de Madrid. Cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia a l'Hospital Quirónsalud de Múrcia i coordinador del Servei de Reproducció Humana Assistida en el centre Dexeus Múrcia-Torrevieja. Més sobre Dr. Víctor Villalobos Paz
Número de col·legiat: 303007323
 Zaira Salvador Navarro
Zaira Salvador Navarro
Embriòloga
Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Politècnica de València (UPV), Biotechnology degree en la National University of Ireland en Galway (NUIG) i especialista en reproducció assistida amb el Màster en Biotecnologia de la Reproducció Humana per l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) i la Universitat de València. Més sobre Zaira Salvador Navarro
Número de col·legiada: 3185-CV

Tot sobre la reproducció assistida en els nostres canals.