Revista mèdica certificada per WMA, ACSA, HON.
Política de privadesa
13
0

Política de privadesa

Última actualització: 30/05/2024

Objecte

Aquesta Política de Privacitat té per objecte donar a conèixer a les persones (d'ara endavant, usuaris o interessats) que visitin la nostra pàgina Web (d'ara endavant, pàgina web, lloc web o la web), la manera en què recaptem, tractem i protegim les dades personals que decideixi facilitar-nos per qualsevol mitjà (formularis, correus electrònics, telèfon, contractes, etc.) i després de la seva lectura, decideixi lliurement si desitja que els tractem. Addicionalment, servirà per a ampliar la informació que prèviament li hem proporcionat als interessats, en les clàusules informatives disposades en els processos de recollida de les seves dades personals.

Així mateix, aquesta política pretén complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant, LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

 • Identitat-Entitat: EUREKA FERTILITY SL
 • CIF: B16978264
 • Adreça postal: Safor 12, pt 106 46015, Valencia (Espanya)
 • Telèfon: +34 963 498 949
 • Correu electrònic : info@eurekafertility.com
 • Objecte social : Mitjà de comunicació especialitzat en medicina reproductiva
 • Lloc Web: https://invitra.cat/
 • Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de València, T 11064, L 8342, F 7, S 8, H V 200845

Com pot posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades?

La nostra entitat ha designat un Delegat de Protecció de Dades davant el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual els interessats podran dirigir les seves queixes o dubtes sobre com està tractant les seves dades personals la nostra entitat. Podrà contactar-li per escrit, indicant el nom de la nostra entitat o nom comercial, seguit de la seva queixa o consulta a:

Quines dades personals tractarem i com els obtenim?

Per al desenvolupament de la nostra activitat empresarial, és imprescindible tractar dades personals la recopilació de les quals es pot realitzar per mitjans digitals, (ex. correu electrònic, formularis o qüestionaris web), mitjançant emplenament de documents en paper (ex. clàusules, contractes o formularis) o mitjançant converses i en qualsevol d'aquests casos les dades seran tractades de manera lleial, lícita i transparent.

Les categories de dades que la nostra entitat tractarà sobre els interessats són:

 • Dades identificatives: nom i cognoms.
 • Dades de contacte: telèfon, email, adreça postal.
 • Claus d'identificació: identificadors d'accés remot al nostre lloc web, com a persona registrada (usuari o Nick i contrasenya).
 • Dades de navegació: anàlisi del temps d'estada en la nostra web, pàgines visitades, dades demogràfiques (ex. edat, sexe).
 • Dades bancàries: comptes bancaris en cas de donacions.
 • Dades comptables: control d'ingressos i despeses, dades de facturació.
 • Dades de categoria especial: dades relacionades amb la salut, sexe propi i el de la parella.

Donat l'àmbit del nostre mitjà de comunicació, si ens sol·licita informació sobre tractaments específics li sol·licitarem dades de categoria especial (ex. dades relacionades amb la teva salut, el seu sexe i el sexe de la seva parella), imprescindibles per a atendre adequadament la seva sol·licitud d'informació i en aquests casos l'informarem adequadament i vostè decidirà si desitja atorgar-nos el seu consentiment exprés per a tractar aquest tipus de dades.

Referent a això, l'informem que les dades sol·licitades seran adequats, pertinents, limitats als estrictament imprescindibles i necessaris, tractats únicament pel personal i/o col·laboradors autoritzats per la nostra entitat, que hauran signat un compromís de confidencialitat i es comprometen a complir amb les normes de seguretat necessàries que garanteixin la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades tractades i altres requisits legalment establerts en el RGPD. Per tant, seran tractats dins de la legalitat.

Les dades que tractarem sempre seran facilitats pel propi interessat i si aquests són incomplets o incorrectes, no serà possible atendre la seva sol·licitud d'informació o mantenir la relació amb aquests.

Les categories de dades que puguem tractar sobre una persona, aniran en funció de la relació que mantingui amb la nostra entitat, segons vam mostrar a continuació:

Usuaris web

En visitar la nostra web i només si l'usuari l'autoritza expressament, es podran recopilar dades analítiques (ex. temps de visita o pàgines vistadas) fins i tot dades demogràfiques (ex. sexe, edat, país o idioma). Per a més informació visitar la nostra Politica de cookies.

Si l'usuari s'ha registrat per a intervenir en els nostres fòrums, tractarem les seves claus d'identificació per a l'accés remot al nostre lloc web (usuari o Nick i contrasenya).

Sol·licitants d'informació

Tant si la informació sol·licitada per escrit (ex. correu electrònic o formularis web) o telefònica, li sol·licitarem i tractarem les seves dades identificatives, de contacte i de categoria especial.

Donants

Atès que la informació oferta en les nostres pàgines webs és gratuïta, disposem d'un apartat per a realitzar donatius per a aquells interessats i en aquests casos tractarem dades identificatives i bancàries.

Usuaris de xarxes socials

Som presents en diferents xarxes socials i podrem tractar dades identificatives, de contacte, comercials i altres dades que l'usuari habiliti perquè siguin visualitzats o compartits amb la resta d'usuaris de la xarxa social, fins i tot dades curriculars (ex. LinkedIn). Per a més informació consulti la nostra Política de xarxes socials.

Reclamants

Es tractaran dades de caràcter identificatorio, de contacte i informació personal pròpia o de tercers que vulgui fer-nos saber relacionada amb la reclamació que ens remeti.

Més informació per als interessats

Es posarà a la disposició dels interessats, la informació legalment establerta en les corresponents clàusules informatives incloses en els diferents mitjans de recollida de dades, de manera que vostè decideixi lliure i expressament si volen que les dades personals sol·licitades, siguin tractats per la nostra entitat.

Totes les categories i tipus de dades personals tractats, quedaran degudament identificats en les corresponents activitats de tractament titularitat de la nostra entitat.

Per a què seran tractats les seves dades?

Amb caràcter general, el tractament de dades personals realitzat per la nostra entitat té com a finalitat el compliment i manteniment de la relació amb les persones que ens contactin proactivament per mitjà dels nostres formularis web, telefònicament, per correu electrònic o postal, com seria el cas dels sol·licitants d'informació, els usuaris de la nostra web/blog o xarxes socials i interessats en general.

Depenent d'aquesta relació el tractament de les seves dades obeeix a diferents finalitats i que amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, detallem a continuació:

Usuaris web

Les seves dades personals seran tractats per a identificar-li, atendre la seva sol·licitud d'informació incloent l'enviament de comunicacions comercials per diferents mitjans, atendre les seves consultes i l'exercici dels seus drets de protecció de dades.

Si s'ha registrat en la nostra web, li permetrà participar en els fòrums oberts i interactuar amb altres persones que també hagin decidit registrar-se.

Així mateix, es poden tractar dades amb diferents finalitats (ex. anàlisi de les visites) en acceptar la instal·lació de cookies quan es visita la nostra web. Per a més informació visitar la nostra Politica de cookies.

Donants

Les seves dades seran tractades per a la gestió comptable i de facturació, l'atenció de reclamacions i exercici de drets, així com per a altres fins als quals ens vegem obligats per a donar compliment a aquesta relació, a les lleis a les quals estem subjectes i per a complir amb els nostres interessos legítims.

Usuaris de xarxes socials

Tractarem les seves dades personals per a mantenir la relació com a usuaris de la mateixa xarxa social, per a identificar-li, per a contactar-li, compartir notícies i altres dades personals que vostè permeti compartir amb la resta de components de la xarxa social. Per a més informació consultar la nostra Política de xarxes socials.

Reclamants

Les dades personals seran tractats per a identificar-li, gestionar la seva reclamació i contactar-li sobre la situació d'aquesta, a més de complir amb les nostres obligacions legals i interessos legítims.

Més informació per als interessats

Es posarà a la disposició dels interessats, la informació legalment establerta en les corresponents clàusules informatives incloses en els diferents mitjans de recollida de dades, (ex. formularis, locucions, contractes, etc.) i en uns altres que posarem a la seva disposició (ex. distintius, factures, avisos legals, etc.), de manera que vostè decideixi lliure i expressament si volen que les dades personals sol·licitades siguin tractats per la nostra entitat.

En cas que vostè no faciliti les dades que li sol·licitem o es proporcionin dades incompletes o errònies, no serà possible atendre la seva sol·licitud d'informació, compravenda de béns o la contractació dels nostres serveis.

Les dades no seran tractats ulteriorment o amb finalitats diferents a les acceptades pels interessats.

Les finalitats que motiven el tractament de dades personals quedaran degudament identificades en les corresponents activitats de tractament titularitat de la nostra entitat.

Per què tractem les seves dades (legitimació)?

El tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat, es realitza amb alguna o diverses de les següents bases legitimadores:

 1. Quan ens proporcioni el seu consentiment exprés, lliure, informat i inequívoc, ja que l'informem en el moment de recollir les seves dades i de forma més ampliada amb la present política de privacitat, que després de la lectura d'aquesta i d'estar conforme, pot voluntàriament autoritzar-nos al tractament de les seves dades per a un o diversos fins, mitjançant la marcació de les caselles disposades a aquest efecte en els nostres formularis web, mitjançant el seu consentiment verbal (precisarà l'enregistrament de veu) o signatura de les clàusules informatives que li proporcionem a cada moment en sol·licitar-li les seves dades personals.
 2. Per a l'execució d'un contracte en el qual vostè sigui part o ens hagi sol·licitat mesures precontractuals.
 3. Quan el tractament sigui necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable a la nostra entitat.
 4. Quan el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits per la nostra entitat o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l'interessat. Referent a això, la nostra entitat ha realitzat una anàlisi ponderant els nostres interessos legítims amb els drets i llibertats de l'interessat, respectant sempre els seus drets fonamentals.

En el cas que l'usuari sigui menor de 14 anys, serà necessari comptar amb el consentiment dels pares, tutors o representant legal, per a tractar les seves dades. L'usuari és l'únic responsable de la veracitat de les dades que ens remet.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre mantinguem la relació amb vostè i durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual s'han recaptat les seves dades.

Finalitzada aquesta relació els mantindrem bloquejats en aquells casos que sigui necessari conservar-los fins a la prescripció de responsabilitats als efectes exclusius de reclamacions o accions legals, així com per a complir amb les nostres obligacions legals, per exemple:

Àmbit sectorialBase legalTermini de conservació
ComptabilitatArt. 30.1 Codi de Comercio6 anys a partir de l'últim seient
FiscalArt. 66 LGTTermini general: 4 anys
10 anys: en cas de pèrdues durant l'exercici
5 anys: factures

Elaboració de perfils

En alguns casos, la petició d'informació complexa ens obliga a realitzar un perfil del sol·licitant d'aquesta informació, amb la finalitat d'ajustar la informació a la seva situació personal, sexe, etc., i aquest perfil és el que ens permet oferir-li la informació exacta que ens ha sol·licitat.

En aquests casos, l'informarem adequadament i li sol·licitarem el seu consentiment previ i exprés.

De la mateixa manera, té el dret a oposar-se a aquesta mena de tractament en qualsevol moment dirigint-se per escrit en aquest sentit a: info@eurekafertility.com

Cessió de dades

Per norma general la nostra entitat no cedeix dades personals a tercers, encara que es pot donar el cas en el qual això sigui necessari, per exemple:

Si vostè ha realitzat una donació, les seves dades personals podran ser cedits a entitats terceres per obligació legal (ex. Agència Tributària), també podran ser cedits a uns certs proveïdors als quals deleguem alguna de les nostres obligacions (ex. assessors comptables) i en aquests casos s'han compromès mitjançant un contracte d'encarregat del tractament a complir amb les mateixes mesures de seguretat implantades per la nostra entitat, així com a sotmetre's al deure de secret i confidencialitat sobre les dades personals tractats, entre altres obligacions en matèria de protecció de dades personals.

Si és vostè un sol·licitant d'informació, depenent del tipus d'informació sol·licitada, les seves dades incloent els de categoria especial (ex. dades relacionades amb la teva salut, el seu sexe i el sexe de la seva parella) es podran cedir a proveïdors mèdics encarregats d'informar-lo sobre el servei específic corresponent al tractament que ha sol·licitat. Aquestes cessions només s'efectuaran amb el seu consentiment previ i exprés.

Atesa la legalitat vigent de cada país, els proveïdors compatibles amb el tractament seleccionat poden estar situats en països diferents a Espanya. En aquest cas la llista de països serà expressament indicada en el formulari, abans d'emplenar les seves dades i posteriorment en l'informe personalitzat que s'envia via mail. Per tant, les seves dades podran ser cedits a aquests proveïdors mèdics situats en aquests països, però només amb el seu consentiment previ i exprés.

Mesures de Seguretat

La nostra entitat ha implantat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a protegir les dades personals tractats, evitant la seva pèrdua, robatori o ús no autoritzat.

Aquestes mesures s'han creat en funció del tipus de dades tractades i les finalitats que motiven aquest tractament. Aquestes són verificades periòdicament en els nostres controls interns de compliment de la normativa de protecció de dades personals i mitjançant auditories externes.

Els seus Drets

Vostè, com a titular de les seves dades personals i actuant en el seu propi nom o per mitjà del seu representant legal pot dirigir-se a la nostra entitat en qualsevol moment i sol·licitar-nos conèixer si la nostra entitat està tractant les seves dades personals; per tant, té dret a accedir a les seves dades, rectificar-los si són inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

De la mateixa forma, pot exercir el seu dret de limitació o portabilitat si així ho estima convenient, fins i tot podrà revocar el consentiment atorgat inicialment.

Per a exercir qualsevol dels seus drets, haurà de dirigir-se per escrit a la nostra entitat bé per correu postal a l'adreça: Av. de les Jacarandas, 2, 46100 Burjassot, València o al correu electrònic: info@eurekafertility.com, manifestant els drets que desitja exercir, acompanyat d'una còpia del seu DNI o document equivalent per a saber sobre qui hem d'aportar la informació sol·licitada i les seves dades de contacte per a remetre-li la nostra contestació. Si actua en representació d'una altra persona, haurà d'acreditar la seva representació.

A continuació, li facilitem els formularis per a exercir aquests drets:

Si desitja traslladar algun suggeriment o consulta sobre el tractament de les seves dades personals, pot contactar amb el delegat de protecció de dades, indicant el nom de la nostra empresa o el nom comercial en el Formulari d'atenció a l'interessat o a l'E-mail: info@businessadapter.es (Ref.Eureka).

Compromís amb la Protecció de dades personals

Àmbit d'aplicació

El nostre compromís amb la protecció de dades personals, serà d'obligat compliment per a tots els departaments i persones treballadores de la nostra entitat, així com aquells tercers que actuïn en el nostre nom.

Objecte

Hem establert uns protocols d'actuació per al tractament de les seves dades personals, d'acord amb el que es disposa en la normativitat europea i espanyola de protecció de dades.

Principis

Tractarem les seves dades amb licitud, lleialtat, transparència, minimització de les dades, exactitud, limitació del termini de conservació, integritat, confidencialitat i responsabilitat activa.

Categoria especial de dades

La nostra entitat prohibeix el tractament de dades personals que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, l'afiliació sindical, el tractament de dades genètiques o biomètriques, dades relatives a la salut o dades relatives a l'orientació sexual, excepte en les excepcions autoritzades legalment i amb el consentiment previ de l'interessat.

Drets dels interessats

La nostra entitat atendrà i respondrà amb la major rapidesa i diligència possible, les seves sol·licituds d'exercici de drets.

Registre d'Activitats, Avaluació d'Impacte i Mesures de Seguretat

La nostra entitat durà a terme un registre de les activitats de tractament i analitzarà els fins del tractament, categories dels interessats i de dades, destinataris, transferències internacionals, terminis de conservació, etc., per a avaluar els regs del tractament i implantar les mesures de seguretat necessàries per a garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals.

Així mateix, en cada activitat de tractament s'han analitzat la necessitat d'elaborar una Avaluació d'Impacte i determinar si existeix una obligació de designar un Delegat de Protecció de Dades, establint en cas de ser necessari, que la persona designada per a aquest lloc compleixi amb els coneixements i experiència suficients atenent el que s'estableix en la normativa vigent.

Control

Comptem amb ajuda externa que ens assessora en aquesta matèria, monitorant totes les publicacions realitzades pels òrgans de control competents i altres entitats europees i espanyoles relacionades amb la normativa de protecció de dades, amb la finalitat de complir amb aquesta normativa en tot moment.

Actualització d'aquesta Política

La nostra entitat es reserva el dret a la modificació d'aquesta Política sense previ avís. És per això, que recomanem consultar-la cada vegada que visiti la nostra web.

Text actualitzat el 4 d'agost de 2023.